O PROJEKCIE

Polskie tradycje są pielęgnowane – oprócz Ameryki, Brazylii czy Ekwadoru – również w naszych 12 domach na Ukrainie, stając się oazami wsparcia dla miejscowej Polonii, zwłaszcza pochodzącej z okolic Baru, Wołoczyska i dalekiego Izmaiła, objętego wojną Ługańska, ale i we wspólnotach, gdzie Siostry z Ukrainy uczą się j. polskiego, poznają niełatwą historyczną prawdę oraz przybywają do Polski ze swoimi podopiecznymi, których zawsze serdecznie i nieodpłatnie u siebie gościmy.

Ten kontekst socjologiczno-historyczny jest punktem wyjścia dla naszego projektu. Jest to zatem okazja wzmocnienia wizerunku Polski i budowy marki Polska w świetle Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, od początku powstania zaangażowanego w służbę Polsce. Okazją do szczególnej ekspozycji tych założeń będą obchody jubileuszowe zrealizowane w ramach następujących modułów – działań:

I. WIZUALIZACJA MEDIALNA – opracowanie i druk materiałów promocyjnych – promujących Polskę i kulturę Polską w Ojczyźnie i poza jej granicami, w kontekście przeżywanego Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia. Drugim elementem działania byłoby opracowanie i produkcja materiałów audiowizualnych (reportaż, wystawa) promujące Polskę w kontekście przeżywanego Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia, z którymi dotrzemy do różnych środowisk w miejscach posługi polskich benedyktynek (Polska i Ukraina).

II. HISTORIA PISANA BENEDYKTYŃSKIM PIÓREM – drugim modułem na podstawie dokonanych kwerend i badań – byłaby redakcja publikacji pomagających budować markę Polska w kraju i poza granicami w kontekście przeżywanego Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia, ukazujących Siłę Wielkich Polaków (przybliżającym historię Polski, dziedzictwa narodowego i dziejów Zgromadzenia wraz z Założycielką, aż do chwili obecnej: 1. M. Założycielka Jadwiga Kulesza; 2. Nowa gałąź ze starego pnia; 3. Odrodzenie Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek na Ukrainie) w konsultacji z s. prof. dr hab. J. Kalinowską OSB, s. M. Wolską OSB, s. E. Piaścik OSB, p. dr E. Semenowicz, we współpracy z polskimi naukowcami i siostrami Zgromadzenia pochodzącymi z Polski i Ukrainy).

Wkład benedyktynów w dzieje Europy i Polski jest nieoceniony, zarówno w wymiarze historycznym, patriotycznym, religijnym, edukacyjnym, wychowawczym czy agralnym. 1050 lat temu z dalekiego Rzymu to właśnie benedyktyni przynieśli na nasze ziemie chrześcijaństwo i szeroko rozumianą kulturę, pomagając budować nasz kraj o czytelnej strukturze i tożsamości.

Po dziesięciu wiekach polskie benedyktynki misjonarki pragną tę pochodnię – której na imię Polska – zanieść do wszystkich krajów, w których dziś posługują. Wpisując się w historyczny program rządowy pragniemy w dalekich krajach obu Ameryk i bliskiej Ukrainie opowiedzieć i przypomnieć o wielkich Polakach, którzy z woli Senatu RP patronują w naszym jubileuszowym roku 2017, takich jak T. Kościuszko czy W. Raczkiewicz, dr W. Biegański czy gen. J. Haller, a także o duchowym wydarzeniu – jubileuszu koronacji Czarnej Madonny z Jasnej Góry – jakże ważnym dla wiernych na całym świecie.

 

W świetle badań polskich (por. PARP, KIG, MKiDN oraz wiele innych), jak i zagranicznych, realizacja tego typu projektów przyczynia się do zmiany percepcji i odniesień odbiorców projektu, którzy mogą je weryfikować i modyfikować przez pryzmat osobistych doświadczeń. Potwierdzają to również najnowsze badania prowadzone „przed” i „po” ŚDM w krajach będących ich organizatorem, a także w minionym roku w Polsce, które wskazują na konieczność budowania pozytywnego wizerunku Polski szczególnie za wschodnią granicą naszej Ojczyzny, za pomocą wszelkich dostępnych środków i metod. Ponadto, potwierdza to praktyka posługi Zgromadzenia – na ziemiach dawnej Polski, a dziś Ukrainy – w 100-letniej Jego historii. Również fakt, że członkiniami Zgromadzenia jest ponad 50 obywatelek Ukrainy wskazuje na konieczność właściwego historycznego przekazu o wkładzie Polski w światowe dziedzictwo humanizmu i dialogu międzykulturowego, z którym dotrzemy do nich samych, a także rodzin i środowisk, z których się wywodzą.

Nasz projekt adresujemy do dwóch grup.

Pierwszą – są mieszkańcy Ukrainy szczególnie ci, którzy na co dzień korzystają z posługi Zgromadzenia w dwunastu miejscowościach (np.: praca opiekuńczo wychowawcza w domach dziecka – Biłhorija; praca katechetyczna – Bar, objęty wojną Ługańsk, Derebczyn, Szarogród; edukacyjna i dydaktyczna – Wołoczysk, Żmerynka; charytatywna – daleki Izmaił; administracyjna – Kamieniec Podolski, Łuck;), a także obywatele tego kraju, do którego chcemy dotrzeć za pomocą wszystkich dostępnych mediów ukazując wkład Założycielki i Zgromadzenia na przestrzeni stu lat w przemianę ich mentalności, ukazywanie szerokiego spectrum humanistycznego, którego przez lata byli pozbawieni. Wskazując na wspólne dziedzictwo historyczne, pragniemy ukazać mosty ponad podziałami, których budowniczymi była Założycielka, Jadwiga Kulesza i kolejne pokolenia Sióstr. Planujemy dotrzeć do grupy 5000 osób w miejscach posługiwania (wystawa, publikacje), symbolicznie począwszy od uroczystości w Białej Cerkwi koło Kijowa (11.07.2017), a także za pomocą mediów wirtualnych pozwoli im zmienić dotychczasowe – stereotypowe postrzeganie Polski i Polaków oraz promować projekt budując tym samym Markę Polska.

Drugą grupę stanowią Polacy w kraju zamieszkania. Im dedykujemy spojrzenie na 100-letnią historię Zgromadzenia, które dziś posługuje w wielu miastach Polski i świata. Za pomocą okolicznościowej wystawy i publikacji, uroczystości jubileuszowych organizowanych w 2017 reportażu, mediów wirtualnych i lokalnych oraz wydarzenia Lednicy (gdzie ludziom młodym będzie ukazany przykład heroicznej postawy naszej Założycielki) chcemy dotrzeć do wielu tysięcy osób, które pomogą nam budować mosty między narodami promując zarazem Markę Polska.